บริษัท เคไอ ไทย จำกัด

        บริษัท เคไอไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เลขนิติบุคคล 0105560106835 โดยให้บริการด้านรับเหมาแรงงาน และสรรหาพนักงาน โดยมีทีมงานในด้านการสรรหาพนักงานคนไทยพร้อมทั้งให้บริการรับเหมาแรงงานไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทในเครือของเราที่ใช้ชื่อ บริษัท นำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เคไอ เปอรูมาลคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มีบริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกต้องตามกฎหมาย (MOU) ที่เรามีใบอนุญาตนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ลำดับที่ 34 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2551 เลขนิติบุคคล 0105551068071

บริการของเรา บริษัท เคไอ ไทย จำกัด

บริการรับเหมาแรงงานไทย (Outsource, Subcontract)

บริการสรรหาพนักงาน

บริการรับเหมาแรงงานต่างด้าว

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย (MOU)

ข้อดีของการใช้บริการของเรา บริษัท เคไอ ไทย จำกัด

ลดเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆในการสรรหาพนักงาน

สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตได้

ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการรับพนักงานโดยตรง

ได้พนักงานตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการของลูกค้า

ลดขั้นตอนในการทำงานลง รวมถึงลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ

มีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท เคไอไทย จำกัด ที่มีประสบการณ์ ในการทำงานส่งเข้าไปช่วยดูแลและประจำอยู่ที่บริษัทลูกค้า

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

ข่าวสารและกิจกรรม