เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

KI THAI company limited

"บริการรับเหมาแรงงานไทย" ที่ผู้ประกอบการต้องการ "บริษัท เคไอไทย จำกัด" ได้จัดตั้งจดทะเบียนประกอบธุรกิจรับเหมาแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาแรงงานไทยให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยนำส่งแรงงานตั้งแต่ จำนวน 50 คน ขึ้นไป บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจสืบเนื่องมาจาก บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ “บริษัท เคไอ เปอรูมาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด” ได้มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชาและพม่า มากกว่า 17 ปี ทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแรงงานไทย ต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่ปัจจุบันยังคงมีความต้องการแรงงานไทยอยู่เป็น จำนวนมาก และในอนาคตยังคงมีความต้องการแรงงานไทยเพิ่มมากขึ้นอีก ทำให้ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้านฝีมือและคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย ให้สามารถรองรับความต้องการของโรงงานภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้ ”


วิสัยทัศน์
บริหารงานด้วยความชื่อสัตย์ และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน

"ธุรกิจของท่านคืองานบริการของเรา"


พันธกิจ
-มอบบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า
-สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้ตามความต้องการของลูกค้า
-ยึดมั่นบริหารงานด้วยความซือสัตย์สุจริตและยุติธรรม
-ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของท่านเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
-สร้างผลตอบแทนและความพึงพอใจให้พนักงาน

บริการของเรา บริษัท เคไอไทย จำกัด

บริการรับเหมาแรงงานไทย (Outsource, Subcontract)

บริการสรรหาพนักงาน

บริการรับเหมาแรงงานต่างด้าว

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย (MOU)

ข้อดีจาการใช้บริการของเรา บริษัท เคไอไทย จำกัด

ลดเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆในการสรรหาพนักงาน

สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตได้

ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการรับพนักงานโดยตรง

ได้พนักงานตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการของลูกค้า

ลดขั้นตอนในการทำงานลง รวมถึงลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ

มีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท เคไอไทย จำกัด ที่มีประสบการณ์ ในการทำงานส่งเข้าไปช่วยดูแลและประจำอยู่ที่บริษัทลูกค้า

ลูกค้าของเรา